'NEWS' 
Every day interesting news from WI.Plat is waiting for you !                                     

                                     


NEWS


대한민국 물산업 혁신창업대전 대상 수상

2020-12-18
조회수 522


2020.11.20 

환경부 주관 대한민국 물산업 혁신창업대전에서 스타트업 부문 대상을 수상했습니다.


도움주신 수자원공사와 응원해주신 모든 분들에게 감사드립니다.

0 0