'NEWS' 
Every day interesting news from WI.Plat is waiting for you !                                     

                                     


NEWS


지능형 누수관리 시스템 GS인증 1등급 획득

2020-12-18
조회수 548


2020.12.08


위플랫의 지능형 누수관리 플랫폼 V1.0이 GS인증 1등급을 획득하였습니다.

3개월 넘는 시간이 소요되며 생각보다 심사까지 대기 시간이 오래 걸렸습니다.


고생하신 차장님들께 감사합니다.


0 0